Chuyện hoa văn kể – số 3

blog-36-770x510-1

1. Hoa văn cổ người Thái

Hoa văn Con Rùa “Tô Táu”, dệt và thêu trên khung – 𝕿𝖚𝖗𝖙𝖑𝖊 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓, 𝖜𝖊𝖆𝖛𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖓𝖉 𝖊𝖒𝖇𝖗𝖔𝖎𝖉𝖊𝖗𝖞 𝖔𝖓 𝖑𝖔𝖔𝖒.

Con rùa chậm chạp nhưng thông minh, nhiều phép và giỏi tiên tri nhất trong các con vật. Từ thuở khai thiên lập địa, con rùa dạy người cách xây nhà theo mai rùa. Nhớ ơn rùa, người Thái treo mai rùa lên sâu hẹ (cột thiêng) đối diện bàn thờ tổ tiên. Còn có chuyện kể rằng, trong một lần rùa gặp nạn bị lật ngửa, gà đã dùng chân đào đất để giúp con rùa đứng dậy. Để cảm tạ ơn cứu mạng của con gà, con rùa ban phép để cho chân gà có thể dự báo điềm lành điềm dở.

Chuyện hoa văn kể – 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞, 2017

Làm thủ công bởi nghệ nhân HTX Thổ cẩm Hoa Tiến – Handmade by artisans of Hoa Tien Brocade Cooperative

2. Old pattern of Thai People

𝕿𝖍𝖊 𝕿𝖚𝖗𝖙𝖑𝖊 is slow but it is also the smartest in the animal kingdom. At the dawn of their civilization, the Turtle advised them to build the house to resemble his body, the roof like his shell. To commemorate the Turtle, Thai people hang the dried Turtle shell onto their holy column (sau he) in front of their ancestor’s altar. Another story also explained that the spiritual power of the chicken feet was given by the Turtle as a way to reciprocate the chicken for saving the Turtle’s life.

Hoa văn con rùa

〖Chuyện hoa văn kể – 𝕻𝖆𝖙𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕾𝖙𝖔𝖗𝖞, 2017 〗

📸 Photo courtesy Nic Shonfeld

🧵 Textile Linker & Hoa Tien Brocade #pattern #workshop #patternmaking #embroiderydesign #embroiderylove #embroideryart #embroiderypattern #handembroidery #decodepattern #hoatienbrocade #textilelinker

(Nguồn: Textilelinker & Hoa Tien Brocacde)

Leave A Comment

Your email address will not be published.